Monday, November 3, 2008

ความเป็นมา แนวคิด และวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ
บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)จำกัดร่วมมือกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ในการดำเนินโครงการ Microsoft Unlimited Potential เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนขึ้นในประเทศไทย หัวใจหลักของศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน คือ การเปิดกว้างให้สมาชิกในชุมชนนั้นๆ ได้มีโอกาสเข้าถึงเรียนรู้ และก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะให้แก่สมาชิกในชุมชนโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชนเป็นหลัก คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศอื่น ๆ เป็นเพียงแค่เครื่องมือ ชุมชนนั้น ๆ ต้องเป็นผู้บริหารจัดการ ดูแลและตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ของตน ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนนั้น ๆ อย่างแท้จริง
สถาบันคีนัน ฯ ได้ทำการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน วิทยาลัยชุมชนพังงาขึ้น ในปี พ.ศ. 2549 โดยมีรูปแบบคือ การทำงานร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานในท้องถิ่นนั้น ๆ ที่มีพันธกิจสอดคล้องกับการทำงานของศูนย์ฯ

วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน วิทยาลัยชุมชนพังงา ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับและกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชนจังหวัดพังงา
พันธกิจ
- บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้ที่ขาดโอกาสและผู้สนใจทั่วไป
- พัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้ที่ขาดโอกาสและผู้สนใจทั่วไป
- เป็นศูนย์รวบรวมจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำเลที่ตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน วิทยาลัยชุมชนพังงา ตั้งอยู่ที่
หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
โทรศัพท์ 0-7659-9014 โทรสาร 0 -7659-9214
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปพัฒนางาน และอาชีพของตน
หรือผู้ที่ใฝ่หาวิทยาการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
กลุ่มข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน ที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม และนำความรู้ไปพัฒนางานของตนเองให้บรรลุเป้าหมาย
นักเรียน – นักศึกษา ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการพัฒนาตนเอง
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
แหล่งที่มา จากการสนับสนุนของสถาบันคีนัน 704,600.00 บาท
แหล่งใช้ไป อุปกรณ์จัดตั้งศูนย์ 365,000.00 บาท
บริหารจัดการศูนย์และการจัดฝึกอบรม 339,600.00 บาท

2 comments:

parinya_mt said...
This comment has been removed by the author.
parinya_mt said...

การจัดองค์กร และการจัดทำ site map เขาทำกันยังไงครับ