Tuesday, November 11, 2008

จุดเด่นของการให้บริการ
1. ค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตรและการให้บริการมีความ เหมาะสมและตรงตามความต้องการของชุมชน
2. วิทยากรของศูนย์ฯ เป็นผู้ชำนาญการด้านคอมพิวเตอร์ใช้หลักสูตรต่างๆจากบริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย)ในการจัดการเรียนการสอน
3. มีระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับศูนย์ฯจะได้รับวุฒิบัตรจากบริษัทไมโครซอฟต์และวิทยาลัยชุมชนพังงา
5. เปิดให้บริการทุกวันตลอดสัปดาห์ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 18.30 น.

จุดเด่นของศูนย์ ฯ
1. ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และบริษัทไมโครซอฟต์(ประเทศไทย)จึงมีวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการใช้งานต่างๆ ที่ทันสมัยเชื่อถือได้
2. มีระบบอินเตอร์เนตความเร็วสูง อยู่ในความรับผิดชอบของวิทยาลัยชุมชนพังงา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3. ตั้งอยู่ในอาคารสวนปาล์ม วิทยาลัยชุมชนพังงาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชน สะดวกต่อการเดินทางไปใช้บริการ

Thursday, November 6, 2008

บริการของศูนย์ฯ
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน วิทยาลัยชุมชนพังงาให้บริการดังนี้
@~ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ หลักสูตรต่างๆ ได้แก่
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เวป
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบเวป
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเอกสาร
6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล
7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระดาษคำนวณ

@~ บริการอินเตอร์เน็ต ให้บริการการพิมพ์ข้อมูล ให้บริการการพิมพ์เอกสาร (Print) และบริการบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD

Wednesday, November 5, 2008


วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐
พิธีเปิดสำนักงานวิทยาลัยชุมชนพังงาและศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยชุมชน
ผู้มีเกียรติและหัวหน้าส่วนราชการพร้อมกันบริเวณหน้าอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชน
กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา นายมานิตย์ วิมุตติสุข, มร. ริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด รองกรรมการอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย, และ คุณสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน กล่าวรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
ทำพิธีเปิดสำนักงานวิทยาลัยชุมชนพังงา และศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการแสดงรำอวยพร โดยนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา
แนะนำกิจกรรม และการบริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตัวแทนวิทยาลัยชุมชนพังงา
ผู้ร่วมงานเยี่ยมชม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยชุมชนพังงา

Monday, November 3, 2008

ความเป็นมา แนวคิด และวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ
บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)จำกัดร่วมมือกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ในการดำเนินโครงการ Microsoft Unlimited Potential เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนขึ้นในประเทศไทย หัวใจหลักของศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน คือ การเปิดกว้างให้สมาชิกในชุมชนนั้นๆ ได้มีโอกาสเข้าถึงเรียนรู้ และก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะให้แก่สมาชิกในชุมชนโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชนเป็นหลัก คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศอื่น ๆ เป็นเพียงแค่เครื่องมือ ชุมชนนั้น ๆ ต้องเป็นผู้บริหารจัดการ ดูแลและตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ของตน ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนนั้น ๆ อย่างแท้จริง
สถาบันคีนัน ฯ ได้ทำการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน วิทยาลัยชุมชนพังงาขึ้น ในปี พ.ศ. 2549 โดยมีรูปแบบคือ การทำงานร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานในท้องถิ่นนั้น ๆ ที่มีพันธกิจสอดคล้องกับการทำงานของศูนย์ฯ

วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน วิทยาลัยชุมชนพังงา ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับและกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชนจังหวัดพังงา
พันธกิจ
- บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้ที่ขาดโอกาสและผู้สนใจทั่วไป
- พัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้ที่ขาดโอกาสและผู้สนใจทั่วไป
- เป็นศูนย์รวบรวมจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำเลที่ตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน วิทยาลัยชุมชนพังงา ตั้งอยู่ที่
หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
โทรศัพท์ 0-7659-9014 โทรสาร 0 -7659-9214
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปพัฒนางาน และอาชีพของตน
หรือผู้ที่ใฝ่หาวิทยาการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
กลุ่มข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน ที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม และนำความรู้ไปพัฒนางานของตนเองให้บรรลุเป้าหมาย
นักเรียน – นักศึกษา ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการพัฒนาตนเอง
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
แหล่งที่มา จากการสนับสนุนของสถาบันคีนัน 704,600.00 บาท
แหล่งใช้ไป อุปกรณ์จัดตั้งศูนย์ 365,000.00 บาท
บริหารจัดการศูนย์และการจัดฝึกอบรม 339,600.00 บาท