Tuesday, November 11, 2008

จุดเด่นของการให้บริการ
1. ค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตรและการให้บริการมีความ เหมาะสมและตรงตามความต้องการของชุมชน
2. วิทยากรของศูนย์ฯ เป็นผู้ชำนาญการด้านคอมพิวเตอร์ใช้หลักสูตรต่างๆจากบริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย)ในการจัดการเรียนการสอน
3. มีระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับศูนย์ฯจะได้รับวุฒิบัตรจากบริษัทไมโครซอฟต์และวิทยาลัยชุมชนพังงา
5. เปิดให้บริการทุกวันตลอดสัปดาห์ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 18.30 น.

จุดเด่นของศูนย์ ฯ
1. ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และบริษัทไมโครซอฟต์(ประเทศไทย)จึงมีวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการใช้งานต่างๆ ที่ทันสมัยเชื่อถือได้
2. มีระบบอินเตอร์เนตความเร็วสูง อยู่ในความรับผิดชอบของวิทยาลัยชุมชนพังงา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3. ตั้งอยู่ในอาคารสวนปาล์ม วิทยาลัยชุมชนพังงาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชน สะดวกต่อการเดินทางไปใช้บริการ

No comments: